Etický kodex oddílu

 
  • Ctít svůj oddíl, tradice a jeho historii
  • Projevovat úctu a respekt ke spoluhráčům, soupeřům a rozhodčím
  • Respektovat rozhodnutí rozhodčích
  • Dodržovat pravidla hry, v rámci sportovního chování jednat vždy fair play a to jak na hřišti tak i mimo něj
  • Zdržet se ve svém chování hrubých a vulgárních výrazů včetně gest
  • Aktivně přikládat ruku k dílu v rámci chodu oddílu
  • Svým chováním nenarušovat chod oddílu
  • Zdržet se užívání nelegálních drog a jiných návykových látek, jako i zakázaných podpůrných prostředků antidopingovým výborem ČR
 
Etický kodex je platný pro všechny registrované hráče a jejich rodiče.
Porušení etického kodexu se bude projednávat na nejbližším VV!!!